Δραστηριότητα

 

71
12


Παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού:
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων.
Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών
Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά
Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα
Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα
Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών ή ειδικών τεχνικών έργων
Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετώνφερουσών κατασκευών κτιρίων
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων
Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα
Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργγούν υπό πίεση
Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκρτικών, εδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)
Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων
Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων
Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστηήματα πυρόσβεσης
Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκρολόγου μηχανικού
Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλώτων, εναέριων)
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηρομικών γραμμών. γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών)
Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλητων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων.

Παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού:

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων.

Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών

Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά

Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα

Επιστημονικές μέθοδοι και τεχνικές ελάφρυνσης κόστους παραγόμενου αποτελέσματος. Μεταβολές στο προγραμματισμό και τη διαχείρηση των έργων, μέθοδοι χρηματοδότησης και ελέγχου των έργων, συνστονισμός ενεργειών για το παραγόμενο αποτέλεσμα.
Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών ή ειδικών τεχνικών έργων

Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετώνφερουσών κατασκευών κτιρίων

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων

Στατικός υπολογισμός στατικού μοντέλου, λειτουργικότητας καταστευής. Οργάνωση της αρχιτεκτονικής μελέτης ως επιστημονική πρακτική και κάθε πληροφορίας όπως αυτή καταγράφεται σε σχέδια και κέιμενα. Σχεδιασμός κατασευών από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργγούν υπό πίεση

Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκρτικών, εδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)

Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων

Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων

Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστηήματα πυρόσβεσης

Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκρολόγου μηχανικού

Θέματα ηλεκρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εσωτερικών και εξετερικών χώρων. Ενεργειακή επιθεώρηση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκη οδηγία και έκδοση ενεργειάκου πιστοποητικού. Μελέτες πυρασφάλειας σύμφωνα με την οδηγία πυροπροστασίας για την κατοικία και για επαγγελματικούς χώρους.
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλώτων, εναέριων)

Χρήση Δομικων Μηχανών και Μηχανών Μεταφοράς σε τεχνικά έργα και μηχανολογία χωματουργικών μηχανημάτων. Ωριαία παραγωγή και ωριαίο κόστος μηχανημάτων.
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων.

Μόναδες εγκαταστάσεις και επεξεργασίας αστικών αποβλήτων. Βιολογικός καθαρισμός αστικών αποβλήτων, περιβαλλοντικές οχλήσεις και αντιμετώπησή του, απολύμανση και εφαρμογές επεξεργασίας.
 

Παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού:

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων.

Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών

Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά

Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα

Επιστημονικές μέθοδοι και τεχνικές ελάφρυνσης κόστους παραγόμενου αποτελέσματος. Μεταβολές στο προγραμματισμό και τη διαχείρηση των έργων, μέθοδοι χρηματοδότησης και ελέγχου των έργων, συνστονισμός ενεργειών για το παραγόμενο αποτέλεσμα.
Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα
Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών ή ειδικών τεχνικών έργων

Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετώνφερουσών κατασκευών κτιρίων

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων

Στατικός υπολογισμός στατικού μοντέλου, λειτουργικότητας καταστευής. Οργάνωση της αρχιτεκτονικής μελέτης ως επιστημονική πρακτική και κάθε πληροφορίας όπως αυτή καταγράφεται σε σχέδια και κέιμενα. Σχεδιασμός κατασευών από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα
Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργγούν υπό πίεση

Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκρτικών, εδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)

Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων

Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων

Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστηήματα πυρόσβεσης

Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκρολόγου μηχανικού

Θέματα ηλεκρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εσωτερικών και εξετερικών χώρων. Ενεργειακή επιθεώρηση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκη οδηγία και έκδοση ενεργειάκου πιστοποητικού. Μελέτες πυρασφάλειας σύμφωνα με την οδηγία πυροπροστασίας για την κατοικία και για επαγγελματικούς χώρους.
Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλώτων, εναέριων)

Χρήση Δομικων Μηχανών και Μηχανών Μεταφοράς σε τεχνικά έργα και μηχανολογία χωματουργικών μηχανημάτων. Ωριαία παραγωγή και ωριαίο κόστος μηχανημάτων.
Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλητων
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων.

Μόναδες εγκαταστάσεις και επεξεργασίας αστικών αποβλήτων. Βιολογικός καθαρισμός αστικών αποβλήτων, περιβαλλοντικές οχλήσεις και αντιμετώπησή του, απολύμανση και εφαρμογές επεξεργασίας.