Δραστηριότητες

 

Παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού:
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων.
Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών
Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά
Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα
Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα
Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών ή ειδικών τεχνικών έργων
Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων
Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα
Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση
Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)
Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων
Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων
Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης
Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού
Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλώτων, εναέριων)
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηρομικών γραμμών. γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών)
Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλητων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων.