Άδειες Δόμησης

Ως Άδεια Δόμησης (μέχρι πρότινος οικοδομική άδεια), κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν.4030/2011 και του άρθρου 4 του Ν.4067/2012, ορίζεται η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άδεια Δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:

α. Κατεδάφιση κατασκευών.
β. Εκσκαφές, επιχώσεις, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.
γ. Τοποθέτηση ικριωμάτων.
δ. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.
ε. Τροποποίηση ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.
στ. Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή στον αριθμό απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης.
ζ. Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης, που δεν ορίζεται με τις παραγράφους 2 και 3.
η. Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν ορίζονται με την παράγραφο 3ζ.
θ. Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.
Με την Οικοδομική Άδεια ελέγχονται μετρικά στοιχεία του κτιρίου, όπως:

Η μορφή, οι διαστάσεις, ο όγκος κλπ
Η θέση του κτίσματος στο χώρο, (στο ίδιο το οικόπεδο, σε σχέση με τα όμορα οικόπεδα και κτίσματα κ.λπ) Εξασφαλίζεται επίσης:

~ Η υγιεινή και άνετη διαβίωση ενοίκων και περιοίκων.
~ Ο σωστός αερισμός, φωτισμός, η στατική επάρκεια, η πυρασφάλεια, η αισθητική, η λειτουργικότητα, η εξοικονόμηση ενέργειας κλπ.
~ Η προστασία κοινόχρηστων χώρων, αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, δασικών εκτάσεων, αρχαιολογικών χώρων, αιγιαλού-παραλίας, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους-εθνικούς δρυμούς κλπ.

Για την έκδοση Άδειας Δόμησης υποβάλλονται η έγκριση δόμησης (η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της Άδειας Δόμησης), ενώ απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά και μελέτες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. !Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της Άδειας Δόμησης είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.