Στατική – Αρχιτεκτονική Μελέτη

Η αρχιτεκτονική μελέτη αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης αναγκών στο κτήριο. Οι στατικές μελέτες πραγματώνουν τις αρχιτεκτονικές μελέτες και καθιστούν εφικτές τις λύσεις που αυτές μελέτησαν.

Οι αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες λαμβάνουν υπόψη τους όλους τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις. Περαιτέρω οι αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες μπορούν να αφορούν σε θέματα έκδοσης οικοδομικών αδειών, εκτιμήσεων, πραγματογνωμοσυνών, ενημέρωση πολεοδομικού φακέλου λόγω απώλειας ή φθοράς με απώτερο σκοπό την αγοραπωλησία κτηρίου κ.α.